Huishoudelijk reglement

1. Bestuur / 2. Commissies / 5. Geldmiddelen / 8. Wijzigingen HR

Volledige teksten van deze hoofdstukken en ontbrekende teksten uit onderstaande hoofdstukken van het Huishoudelijk Reglement (HR) is opvraagbaar via ledenadministratie@gloria-atletiek.nl. Ieder lid wordt geacht het HR te kennen.

3. Lidmaatschap

a. Met betrekking tot artikel 4 van de Statuten geldt dat aanmelding als lid dient te geschieden bij de ledenadminstratie (ledenadministratie@gloria-atletiek.nl) van de vereniging door middel van een aanmeldingsformulier. Meerderjarige personen ondertekenen dit aanmeldingsformulier persoonlijk; bij minderjarigen ondertekent ook één der ouders of voogden.
b. Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de ledenadministratie van de vereniging te worden gemeld.
c. Met betrekking tot artikel 7 van de Statuten geldt dat opzegging als lid schriftelijk dient te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging (bij voorkeur door middel van een mail). Contactgegevens: zie www.gloria-atletiek.nl. Opzegging dient uiterlijk 1 week voor eind juni resp. eind december plaats te vinden.

4. Wedstrijd- en trainingsinformatie

a. Deelnemers aan wedstrijden worden geacht bij een podiumplaats te verschijnen in het clubtenue. Clubtenue is via het bestuur te bestellen. Dit clubtenue bestaat uit:
• shirt: borst en rug marineblauw, links en rechts verticale witte baan, onder oksel verticale korenblauwe baan, kraag korenblauw, op rechterborst verenigingsnaam, op rug verenigingslogo in wit short: blauw
b. Jeugdleden nemen, startend vanaf de zomerschoolvakantie, deel aan de trainingen van de groepen, waar ze per 1 november van betreffend jaar aan worden toegewezen. Deelname aan trainingen van een andere groep als hiervoor bedoeld, kan uitsluitend plaatsvinden als goedkeuring door het (dagelijks) bestuur is verleend op een hiertoe vooraf ingediend schriftelijk verzoek bij het bestuur. Goedkeuring door het (dagelijks) bestuur is geldig tot aan de zomerschoolvakantie.
c. Het is de keuze van de (ouders van jeugd)leden om bij een verjaardag of andere feestelijkheid te trakteren. Als (ouders van jeugd)leden kiezen om te trakteren, dan moedigt Gloria Atletiek deze (ouders van jeugd)leden aan om een traktatie te kiezen die klein van omvang en passend bij sport is.
d. Atleten (in bijzonder loopgroep- en wandelgroepsleden) zijn verplicht om een reflecterende hesje te dragen tijdens trainingen die in het donker buiten de baan plaatsvinden.
e. Atleten zijn verplicht de veiligheidsinstructies van hun trainer op te volgen.
f. Atleten (in bijzonder loopgroep- en wandelgroepsleden) zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen dat ze voldoende eten of drinken bij zich hebben tijdens trainingen.
6 Overig
a. Emailadressen / adressen van leden worden niet gebruikt om informatie van derden te verspreiden. Uitzondering hierop kan plaatsvinden indien het informatie van derden betreft waaraan een goed doel gekoppeld is. In dat geval beslist het (dagelijks) bestuur.
d. Door Gloria Atletiek worden o.a. foto’s genomen tijdens haar eigen activiteiten. Als lid geef je toestemming aan Gloria Atletiek om foto’s of ander beeldmateriaal, waarop je als lid zichtbaar bent, te publiceren , tenzij je als lid schriftelijk een verzoek bij het bestuur indient, dat dit artikel niet van toepassing is.
e. Gloria Atletiek maakt wedstrijdschema’s, wedstrijduitslagen e.d. van haar eigen activiteiten. Als lid geef je toestemming aan Gloria Atletiek om deze informatie te publiceren, tenzij je als lid schriftelijk een verzoek bij het bestuur indient, dat dit artikel niet van toepassing is.

7. Visie

Gloria Atletiek staat voor plezier in bewegen, gezelligheid, spontaniteit, teamgeest, sociale betrokkenheid en bevordering van de gezondheid, zodat onze leden zich binnen onze vereniging thuis kunnen voelen.

Het motto van de vereniging is ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Er heerst binnen de vereniging niet de pretentie om de top te moeten bereiken, maar inzet is wel nodig.
Alle leden zijn belangrijk, de vereniging richt zich op de breedte, maar zal leden die willen presteren ondersteunen. De doorstroming naar een hoger niveau is geen prioriteit binnen de vereniging.